Water-to-Go víztisztító palack cserélhető filterrel - ASZF
×
 x 

A kosár üres
Bevásárló kosár
A kosár üres

Webáruház használat és általános szerződési feltételek a GDPR rendelekezéseivel kiegészítve:

 1. Üzemeltetői adatok:

Üzemeltető, az adatok biztonságos kezeléséért felelős:

Cégnév: Softinvent Bt (továbbiakban Kereskedő)
Székhely: 9766 Rum, Szombathelyi utca 47.
Adószám: Adószám 21976571-1-18
Cégjegyzék szám: Cg. 19-06-509501, Kibocsájtó cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonos elérhetőség: +36 20 450 71 47
Számlaszám: 12082104-01470228-00100003
IBAN: HU81-12082104-01470228-00100003


A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

Rochen Limited 11 Dudhope Terrace Dundee, DD3 6TS United Kingdom Company Reg No: SC242971 VAT No: GB 938 9687 43
Report Abuse: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

1.a. Kereskedő az általa végzett online termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és dijának megfízetése tekintetében adatkezelőnek minősül, a vevők tekintetében adatfeldolgozónak minősül a vásárlással kapcsolatban átadott személyes adatok tekintetében.

1.b. Kereskedő szolgáltatása részeként vállalja, hogy a GDPR által kötelezővé tett adatkezelési feladatokat ellátja és az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségeket teljesíti.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

Water-to-Go víztisztító palackok és kiegészítő termékeik

2.a. A feldolgozott adatok köre, az érintettek kategóriái, az adatfeldolgozás jellege és célja

Végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja Érintett kategória Kezelt adat kategória 
 Vásárlás a Webáruházban  Vevő

Név, telefonszám, e-mail cím

Számlázási Cím

Szállítási cím

Megrendelés dátuma

Regisztráció hírlevélre feliratkozó Név, e-mail cím

 

Kereskedő, mint adatfeldolgozó által végzett adatkezelési résztevékenység a fenti személyes adatok rögzítésére, tárolására, törlésére, és a GLS, mint szállítási partnernek történő továbbítására terjed ki. Az adatkezelés adatfeldolgozás jogalapja kizárólag a vásárlók, feliratkozók (továbbiakban érintettek) adataik kezeléséhez és feldolgozásához való önkéntes hozzájárulással jöhet létre. A hozzájárulás a watertogo.hu webáruházban vásárlással, regisztrációval jön létre. Érintett mindkét tevékenységével hozzájárul az adataira vonatkozó a GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatfeldolgozáshoz és adatkezeléshez. Kereskedő adatfeldolgozó és adatkezelő kötelezettségeit a GDPR rendelkezésit betartva az alábbiakban határozza meg.

2.c. Al-adatfeldolgozó igénybe vétele

Kereskedő köteles a GDPR rendelkezéseinek megfelelő al-adatfeldolgozókkal szerződést kötni. Kereskedő csak olyan al-adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, amely megfelel a GDPR adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az adatbiztonsági követelményeknek.

A szállítási feladatok végrehajtására szerődéses jogviszonyban áll: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. cg. 13-09-111755)

A fizetési tranzakciók authorizálására, végrehajtására, fraud (csalás) monitoringra és fraud (csalás)megelőzésre szerződéses jogviszonyban az alábbi al-adatfeldolgozót veszi igénybe: Borgun hf. (Armúli 30,108 Reykjavik, lceland, cg. 440686-1259)

Kereskedő az igénybe vett al-adatfeldolgozóért úgy felel, mintha az al-adatfeldolgozási tevékenységet ő maga látná el. Kereskedővel szemben az al-adatfeldolgozó felel jogszabálysértéséért, szerződésszegéséért és bármilyen mulasztásáért.

3. Kereskedő mint adatkezelő utasítási joga

Kereskedő számára al-adatfeldolgozó szerződés szerinti adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységet csak és kizárólag Kereskedő utasításai és az érvényes szerződés alapján jogosult végezni. Al-adatfeldolgozó nem jogosult a feldolgozással érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint rendelkezni, nem jogosult azokat a Kereskedő utasitása nélkül törölni, megváltoztatni, összekapcsolni, felhasználni és semmilyen módon kezelni sem, és nem jogosult a; adatkezelés célját és eszközeit meghatározni, erre csak a Kereskedő jogosult. Al-adatfeldolgozó a 2.c. pontban meghatározott adatokat és csak az ott meghatározott célra kezelheti. Amennyiben al-adatfeldolgozó ezen kötelezettségét megszegi, a Adatkezelőnek minősül és önállóan felel az érintettekkel szemben.

4. Titoktartási kötelezettség

Kereskedő az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesitési segédeire, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt vevői személyes adatokra vonatkozóan.

5.Adatbiztonság biztosítása

Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatfeldolgozói tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően, valamint hogy ezen intézkedésekkel a lehető legteljesebb mértékben együttműködik Al-adatfeldolgozóval abban, hogy teljesíteni tudja a kezelt adatok érintettjei felé fennálló, az érintettek önrendelkezési jogainak gyakorlásához kapcsolódó kötelezettségeit.

Kereskedő és az al-adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbftás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatas és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Kereskedő és az al-adatfeldolgozó köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni.

Bármilyen okból történő adatvesztés esetén az adatfeldolgozó köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés kizárólag a Kereskedőnek felróható okból következett be, úgy az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel a nála ezzel kapcsolatban felmerült igazolt költség erejéig. Al-adatfeldolgozó köteles továbbá Kereskedőnek segíteni az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítését és köteles az ehhez szükséges, rendelkezésére álló információkat Kereskedővel 5 munkanapon belül írásban - beleértve az elektronikus levelet is - közölni.

6. Közreműködés az érintetti jogok gyakorlásában

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Kereskedő mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Al-adatfeldolgozó a személyes adatok tekintetében köteles biztosítani Kereskedőnek a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés, hozzáférés, törlés, adathordozhatóság, stb.), és köteles Kereskedőnek megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel segítséget nyújtani az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolásában.

Al-adatfeldolgozó a Kereskedő által közölt érintetti kéréseknek és a Kereskedő ezzel kapcsolatos kérdéseinek, kéréseinek legfeljebb 5 munkanapon belül köteles eleget tenni és késedelem nélkül köteles együttműködni Kereskedővel az érintetti kérések megválaszolása tekintetében.

Amennyiben a Kereskedő az adatok helyesbítését, törlését, megsemmisítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok hordozását írásban elrendeli, Al-adatfeldolgozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül Kereskedő kérésének megfelelően azt elvégezni, és köteles a Kereskedő ezen utasitásait az általa igénybe vett al-adatfeldolgozókkal is végrehajtatni.

7. Kötelezettségek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban

Al-adatfeldolgozó köteles a Kereskedőt mint adatkezelőt segíteni adatvédelmi incidens esetén az incidens kezeléssel kapcsolatos adatkezelői kötelezettségei teljesítésében. Al-adatfeldolgozó a nála bekövetkezett adatvédelmi incidens esetén köteles a Kereskedőnek haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzésétől számított 48 órán belül bejelenteni az adatvédelmi incidenst, és köteles Kereskedővel közölni egyidejűleg az adatvédelmi incidens jellegét, az azzal érintett személyek kategóriáit és számát, az incidenssel érintett adatok kategóriáit és számát, ha van, akkor az adatvédelmi tisztviselője nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az Al-adatfeldolgozó által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítésére tett intézkedéseket is.

8. Al-adatfeldolgozó kötelezettségei a szerződés, illetve az adatfeldolgozás megszűnésekor

Al-adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos szerződés szerint végzett adatfeldolgozási szolgáltatás nyújtásának befejezésekor, vagy a hatályos szerződés megszűnésekor minden, a szerződés alapján általa feldolgozott személyes adatot haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Kereskedő által meghatározott módon átad a Kereskedőnek, és egyidejűleg valamennyi általa kezelt adatot töröl, fizikai hordozók esetében pedig visszajuttat Kereskedőnek, és törli a nála meglévő másolatokat ezzel egyidejűleg. Al-adatfeldolgozó törlési kötelezettsége nem vonatkozik azon adatokra, melyeknek tárolását magyar vagy európai uniós jogszabály előírja, valamint azokra sem, amelyeket a Al-adatfeldolgozó adatkezelői minőségében kezel.

9. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Kereskedő vállalja, hogy a GDPR 30. cikkének értelmében a felelősségi körébe tartozóan végzett, valamennyi adatkezelési tevékenységről nyilvántartás vezetésére köteles a GDPR 30. cikk (1) a)- g) pontokban foglalt kritériumok maradéktalan és teljes körű megtartásával. Kereskedő kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a nyilvántartás-vezetési kötelezettségével kapcsolatos, bárminemű esetleges mulasztásért vagy kötelezettségszegésért egyedül viseli a felelősséget.

10. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

11. Kereskedő mint adatfeldolgozó felelőssége

Kereskedő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik.

3. A Softinvent Bt. watertogo.hu (továbbiakban Eladó) weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései:

 

I. Az elektronikus szerződéskötés lépései

I. 1. A vásárlás előzetes regisztráció nélkül is lehetséges. Webáruházunkban a termék megrendelése, számlázási adatok, (fizetési és szállítási lehetőségek kiválasztása) egy oldalas felületen megadhatók. A Felhasználó (Vásárló) köteles a vásárlás során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Bár előzetes regisztráció nélkül is vásárolhat, a vásárlással rögzített adatokat, köztük az e-mail címet rendszerünk tárolja.

I. 2. A megrendelést elküldés után rendszerünk elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. A megrendelés megerősítését legkésőbb 48 órán belül visszaigazoljuk. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a Softinvent, illetőleg a Felhasználó (Vásárló)számára hozzáférhetővé válik.

I. 3.

I.3.a. A megrendelést követően 2-5 munkanappal a GLS futárszolgálat kiszállítja a megrendelt terméket. Ha a termék ennél hosszabb szállítási idővel rendelhető, azt a webáruház terméklapján a termék mellett feltüntetjük. A megrendeléssel vásárló a szállítási időt elfogadja.A GLS Ügyfélszolgálatán ezen a telefonszámon tud érdeklődni a csomagjáról: +361-802-0265

Szállítási költség

Belföldi rendelés esetén a házhozszállításra 1.200 Ft szállítási költséget számítunk fel előre utalás vagy bankkártyás fizetés esetén. Utánvét esetén a házhozszállítás 1.800 Ft.

Romániába, Horvátországba, Szlovákiába és Szlovéniába a szállítás díja a megrendelés összértékétől függetlenül 3.700 Ft.

 

I.3.b. Személyes átvétel: A weboldalunkon megrendelt termékek személyes átvételére jelenleg nincs lehetőség.

I.4. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

I.5. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

 

II/1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II/1.1 A watertogo.hu név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a Softinvent Bt. (9766 Rum, Szombathelyi utca 47.) (továbbiakban Eladó) üzemelteti és tartja fenn.

II/1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy megrendelőink az Interneten is megvásárolhassák a Water-to-Go termékeit. A Weboldalon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe magyarországi és külföldi cím is lehet. Külföldre történő szállítás esetén, a GLS és partnerei szállítási feltételei érvényesek, amelyeket a weboldalon a „Szállítás” menüpontban részletezünk.

II/1.3 A jelen vásárlási feltételek a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

II/1.4 A Weboldal működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a Felhasználót irányító technikai lépések alapján történik . A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

II/1.5. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: A Weboldalon keresztül történő megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a „megrendelés adatainak módosítása” parancs alkalmazásával van lehetőség. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha tévedésből mást rendelt, más adatot adott meg, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

II/2.

ELÁLLÁS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

II/2.1. A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fentiekben hivatkozott Kormányrendelet alapján és az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az 1. sz. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az elállás joga. A megrendelő ezt a jogát a 2. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha az Eladó az internetes honlapján biztosítja a megrendelő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, az Eladó a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

II/2.2 A fogyasztó a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

II/2.3 Ha a fogyasztó jogszerűen, a Kormányrendelet 22. §-ának, azaz a fenti I/2.1 g) pontban foglaltaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül (a nem Az Eladóban személyesen) kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Az Eladónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

II/2.4 A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

II/2.5 A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az Eladó a megrendelőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

II/2.6 Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

II/2.7. Eladót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

II/3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK TERMÉKRENDELÉS ESETÉN

A megrendelt termék kiszállítását az Eladó mindenkori szállító és terjesztő partnerei végzik.

II/4. FIZETÉSI MÓDOK

II/4.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:

Fizetési módok:

(a) Készpénzes fizetés utánvéttel a futárnak.

(b) Eladó által a megrendelést követően továbbított csekkszámlán szereplő összeg banki átutalásával;

Az Eladó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki.

II/5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSÁRA ÉS A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

II/5.1 A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon történik.

II/5.2 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket Eladó a vételár kiegyenlítését követően juttatja el címzett részére. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az Eladó számláján jóváírásra került.

II/5.3 Az Eladó ügyfélszolgálata munkanapokon üzemel. Az Eladó ügyfélszolgálatának elérhetőségére vonatkozó adatok:(a) telefonszám: (36) 20 450 71 47 (elérhető munkanapokon 9-17 óráig);(b) e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;(d) levélcím: Softinvent Bt, 9766 Rum, Szombathelyi utca 47.

II/6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK II/6.1 Jelen vásárlási feltételek hatálybalépésének időpontja 2016. július 27. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. Eladó fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. Az Eladó a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

II/6.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést az Eladó a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

II/6.3 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a 3. sz. mellékletben áll a megrendelő és rendelkezésére.

Veszprém, 2016. július 27.

A SOFTINVENT, mint Eladó watertogo.hu weboldalának általános vásárlási feltételei 

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási Tájékoztató

Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) „A SOFTINVENT watertogo.hu weboldalának általános vásárlási feltételei” elnevezésű, a hivatkozott honlapon található szabályozásban meghatározott címek valamelyikére.

Ebből a célból felhasználhatja a 2. sz. mellékletben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azon okból merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ha a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

2. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

Címzett: SOFTINVENT Bt Eladó 9766 Rum, Szombathelyi utca 47. telefon: 06 20 450 71 47 (ügyfélszolgálat: munkanapokon 9-17 óráig), e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Itt kérjük a megfelelő adat megjelölését)

A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

3. sz. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a SOFTINVENT Bt (továbbiakban: vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb három hónap.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, hibás teljesítés esetén, ha szerződése ilyen kikötést tartalmaz, annak alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik

+36 20 450 71 47
info@watertogo.hu

Személyes átvételi lehetőség jelenleg nincs

NAGYKER

USA-ban gyártott víztisztító filter

Szabadalmazott nanotechnológia a NASA űrprogramjaihoz fejlesztve

Kiszűr minden káros anyagot bármely édesvízből

Hármas vízszűrő rendszere eltávolítja a baktériumokat, vírusokat, szagokat és a rossz ízt is.

Hatósági tesztek: 99,9%-os hatásfok!

 

Te is Water-to-Go-s vagy?

Világszerte bővül a Water-to-Go víztisztító filtert használók tábora Kapj te is híreket rólunk!