Water-to-Go víztisztító palack cserélhető filterrel - Adatvédelmi tájékoztató
×
 x 

A kosár üres
Bevásárló kosár
A kosár üres

Softinvent Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.watertogo.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Definíciók


Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

2. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Softinvent Bt. 
Székhely: 9766 Rum, Szombathelyi utca 47.
Adószám: 21976571-1-18
Közösségi adószám: HU21976571
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank
Számlaszám: 12082104-01470228-00100003
E-mail cím: info @ watertogo.hu
Telefonszám:+36 20 450 71 47

 


3. Adatkezelés célja:

Softinvent Bt. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése.
Személyes adatok köre:

Az áruházban regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia:
teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:
teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadni: név, e-mail cím.


A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A Szolgáltató az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett törlési kérelem beérkezését követően törli.

Szolgáltató az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 5 munkanapon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak a Szolgáltató által működtetett webáruházra vonatkozik.4. Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják.

A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
A webáruházban a rendelés leadásához regisztrációra nincs szükség. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.5. Adatkezelési alapelvek:

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket a Szolgáltató saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. 

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az előbbiekben meghatározott adatkezelésekhez.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

Szolgáltató elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének és az adatbiztonságnak az elvárható legmagasabb szinten tartásában. A szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban annyiban vállal felelősséget, amennyiben az adatok tárolásáért és a vásárlás folyamatának biztosításáért a GDPR szerint felelősséggel tartozik. 

A Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); 
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 
 • A webáruházban adatkezelést a Szolgáltató végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok a kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.

  A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.

   

  A kezelt adatok körének meghatározása

  Vásárló regisztráció - NEM KÖTELEZŐ:
  Amennyiben a vásárló a törzsvásárlói kedvezményekkel élni kíván a www.watertogo.hu webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával regisztráláskor meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.

  A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

  A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

   

  A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése:
  A honlap látogatása során az áruházi és a hírlevél rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét.

  Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget és a SPAM védelem támogatása. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A honlap használatával a felhasználó önkéntesen hozzájárul az itt leírt adatkezeléshez.

  Hírlevél igénylés:
  Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor a Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető. A leiratkozásról Szolgáltató értesítést kap, amely alapján köteles a leiratkozás megvalósulását az adatbázisban ellenőrizni.

  Vélemény írása:
  Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

  Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

  A webáruház oldalán a Szolgáltató különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.


  6. Adatkezelés időtartama:

  A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az üzemeltető az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett törlési kérelem beérkezését követően törli.
  A Szolgáltató az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 5 munkanapon belül válaszol. 


  7. Adatok módosítása, hozzáférés az adatokhoz:

  Vásárló adatainak módosítását az alábbiakban részletezett módon kérheti, illetve végezheti el saját maga:
  Vásárló kérheti szolgáltatót személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy hibásan megadott adatok, elütések helyesbítése). A módosítást a szolgáltató a részére történt írásbeli igény benyújtását követően hajtja végre. A módosítási igényt az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell jelezni.
  A regisztrált Vásárló személyes adatait a webáruházba történt bejelentkezést követően önmaga is tudja módosítani az „Adatok módosítása" menüpontra kattintva.
  Hírlevélről történő leiratkozást a Vásárló elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre is.
  A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak a Szolgáltató által működtetett webáruházra vonatkozik.


  8. Hozzájárulás visszavonása, adat törlés:

  Szolgáltató számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  A regisztrált adatokat az üzemeltető, kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.
  A webáruházban a vásárláshoz nem szükséges regisztráció.


  9. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

  Rendszerünkben az alábbi esetekben és élettartammal használunk jelenleg cookie-kat:
  - folyamat azonosítók (session, pénznem, stb...) - böngésző bezárása
  - explicit tartalom - böngésző bezárása
  - forrás azonosító - 60 nap
  - utoljára megtekintett termékek - 60 nap
  - ajánlott termékek - 60 nap
  - mobil verzió, design váltás - 365 nap
  - kosár eltárolása - 365 nap
  - kilépési ajánlat - 30 nap

  A weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.


  10. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

  Az adatokat megismerő személyek köre:
  A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsősorban a szolgáltató, valamint a belső munkatársai jogosultak megismerni. A szolgáltató az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ez alól kivételt képez a megrendelés feldolgozása, kiszállítása (a futárszolgálat igénybe vétele a megrendelés kézbesítéséhez), pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a webáruház üzemeltetése során felmerülő szükséges esetek. A szolgáltató a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.
  A szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

  Adatfeldolgozók megnevezése:
  Softinvent Bt : 9766 Rum, Szombathelyi utca 47.
  Rochen Limited 11 Dudhope Terrace Dundee, DD3 6TS United Kingdom Company Reg No: SC242971: Szerver, tárhely szolgáltató
  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
  KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.: szamlazz.hu
  Borgun hf. (Armúli 30,108 Reykjavik, lceland, cg. 440686-1259): bankkártyás fizetés


  Facebook Ireland Limited, tevékenység: hirdetések megjelenítése, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay Dublin 2, Ireland Adószám: IE9692928F
  Google Ireland, Ltd. tevékenység: hirdetések megjelenítése, Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland, Adószám: IE 6388047V


  A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.
  Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruházban leadott megrendelésből készült számla adatai, a rendelés leadása során megadott adatokkal rögzítésre és megőrzésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.


  10. Adatbiztonság

  A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
  A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása.


  11. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

  A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A szolgáltató a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A szolgáltató a Vásárló kérelmének benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

  A Vásárló bármikor jogosult kérni adatainak törlését a megadott elérhetőségek valamelyikén. A szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, és kéri az adatforgalmazóknál is az adat törlését, amennyiben a kérés az adatforgalmazót is érinti. Ez esetben az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.

  A vásárló kérheti adatainak helyesbítését.
  Továbbá a Vásárló kérheti adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

  A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a megadott elérhetőségek valamelyikén.

  Ha a Szolgáltató a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a Vásárlóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.  A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  Név: Softinvent Bt.
  Székhely: 9766 Rum, Szombathelyi utca 47.
  E-mail cím:info @ watertogo.hu
  Telefonszám: +36 20 450 71 47


  Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a.) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c.) törvényben meghatározott egyéb esetben

  A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a döntéséről a Kérelmezőt írásban tájékoztatja.
  Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

  Jogorvoslati lehetőségek:

  A Vásárló az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
  • bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá
  • panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), www.naih.hu fordulhat
  az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

  Elérhetőség:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  12. E-mail címek felhasználása:

  A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.
  A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.
  Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.  13. Hírlevél:

  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;
  • hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
  • a regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet;
  • ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;
  • Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével.  14. Egyéb rendelkezések

  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
  Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
  Jelen dokumentum letölthető változata, ezen oldal tetején, az Adatvédelmi tájékoztató megnevezés mellett lévő PDF ikonra kattintva érhető el. A nyomtatható változat a nyomtató ikonra kattintva megjeleníthető.


  Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2017. 06.01.

  +36 20 450 71 47
  info@watertogo.hu

  Személyes átvételi lehetőség jelenleg nincs

  NAGYKER

  USA-ban gyártott víztisztító filter

  Szabadalmazott nanotechnológia a NASA űrprogramjaihoz fejlesztve

  Kiszűr minden káros anyagot bármely édesvízből

  Hármas vízszűrő rendszere eltávolítja a baktériumokat, vírusokat, szagokat és a rossz ízt is.

  Hatósági tesztek: 99,9%-os hatásfok!

   

  Te is Water-to-Go-s vagy?

  Világszerte bővül a Water-to-Go víztisztító filtert használók tábora Kapj te is híreket rólunk!